Nauczanie podsumowujące pierwszy tydzień formacji według podręcznika "Szkoła człowieczeństwa", wygłoszone przez ks. Krzysztofa Augustyna podczas spotkania wspólnoty "Przyjaciele Oblubieńca" w parafii pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie, 8.11.2018 r.

W Piśmie Świętym wielokrotnie spotykamy się z zachętą modlitwy. Przez modlitwę bowiem głównie realizuje się spotkanie z Bogiem, dlatego jest ona najważniejszą czynnością człowieka. Aby tą czynność dobrze wykonać trzeba ją poznać.

Istnieją różne formy modlitwy:

  • liturgiczna i paraliturgiczna
  • prywatna (czyli osobista) i wspólnotowa
  • ustna i myślą.

W tym tekście omówimy modlitwę osobistą-wewnętrzną, myślną bez której wszystkie inne formy modlitwy, nawet ta najważniejsza liturgiczna, ulegną spłyceniu i zrutynizowaniu.

Poniżej zamieszczamy roczny plan czytania Pisma Świętego. Zamieszczamy też wskazówki jak do tego się zabrać. Wszystkich, którzy na Seminarium Wiary nie zamierzają poprzestać zapraszamy do naszej wspólnoty. O spotkania możesz zapytać swojego animatora.

Z obu stron kratek konfesjonału widać czasem słabe przygotowanie do sakramentu pojednania. Księża stają przed trudnością dobrego wyspowiadania osoby, która przychodzi do spowiedzi „bezpośrednio” z ulicy, wypowiadając ten sam zestaw grzechów od wielu lat. Narzekają oni, że „przystępujący do sakramentu pokuty bagatelizują rachunek sumienia, nie uznają za stosowne, by podać okoliczności przekroczeń i częstotliwość grzechu. Spowiednicy mają wątpliwości co do żalu spowiadających się, a już bardzo po macoszemu praktykowane jest postanowienie poprawy”1. Z kolei penitenci zadają sobie nieraz pytanie, na czym polega dobre przygotowanie do spowiedzi, ponieważ czują, że nie zawsze daje im ona spodziewane poczucie duchowej odnowy, a rutyna i przyzwyczajenie prowadzą czasem do osłabnięcia wiary w sakrament pojednania, odwlekanie go i coraz rzadsze przystępowanie do niego.

Słowo Papieża Franciszka wygłoszone podczas spotkania z członków Odnowy w Duchu Świętym na stadionie olimpijskim w Rzymie. 52 tysiące uczestników z 55 krajów świata, w tym 46 tysiące z Włoch, z najważniejszych nurtów Odnowy charyzmatycznej zjednoczyło się w cudzie nowej Pięćdziesiątnicy - pełnej entuzjazmu wspólnej modlitwie uwielbienia, która otwiera na Ducha Świętego - obecność Boga żywego w swoim Kościele.

Jesteśmy zgromadzeni tutaj, w Wieczerniku pod otwartym niebem, w cieniu Piotra, oczekując na dar Ducha Świętego, aby cały Rzym i świat usłyszał, że Jezus jest Panem - stwierdził na otwarcie zgromadzenia Salwator Martinez, krajowy koordynator RNS, główny odpowiedzialny za przygotowanie spotkania.

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków.
Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach.
Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele
(fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS).

O relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła traktuje list Kongregacji Nauki Wiary do biskupów Kościoła katolickiego. Dokument, zatytułowany "Iuvenescit Ecclesia", przedstawia m.in. kryteria rozeznawania darów charyzmatycznych w Kościele i "form prawnych uznawania nowych form eklezjalnych" z nimi związanych.

Kongregacja Nauki Wiary - List Iuvenescit Ecclesia do Biskupów Kościoła katolickiego na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła